informatie

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Hallokaties II C.V. (“HAL” of “wij”). In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van woning verkopen.
 

Contactgegevens

HAL is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die in deze privacyverklaring wordt beschreven.
Onze contactgegevens zijn:

Edisonweg 3, postbus 374 – 1800 AJ te Alkmaar.
Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per e-mail bereiken op ons contactformulier of per post op bovengenoemd adres.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor hoelang?

In het kader van deze verwerking verzamelen en slaan wij diverse persoonsgegevens van u op. In het onderstaande overzicht hebben wij omschreven welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken en voor hoelang wij deze persoonsgegevens bewaren.

Categorie van persoonsgegevens Bewaartermijn
NAW gegevens Wettelijk termijn
Contact gegevens Wettelijk termijn
ID gegevens (bij aangaan overeenkomst) Wettelijk termijn


Bovengenoemde categorieën van persoonsgegevens bewaren wij voor ten hoogste de daarbij aangegeven bewaartermijn, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Voor ons is dit termijn 10 jaar in verband met de contractuele verplichtingen.
Heeft uw toestemming gegeven voor het bewaren van uw gegevens voor toekomende projecten of wachtlijst(en) dan wel ten behoeve van communicatie betreffende door u aangegeven onderwerp, dan zal dit met een maximum van 3 jaar worden bewaart.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en op welke grondslag?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden op basis van de daarbij genoemde wettelijke grondslag.

Doeleinde Grondslag
Interesse koopwoning Toestemming betrokkenen
Aankoop koopwoning Uitvoering overeenkomst
Interesse huurwoning Toestemming betrokkenen
Huren woning Uitvoering overeenkomst


Als wij op basis van uw toestemming persoonsgegevens verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment weer intrekken. Wij wijzen u erop dat een eventuele intrekking van uw toestemming geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

Delen van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derden delen of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven. In het kader van deze verwerking worden uw persoonsgegevens gedeeld met de volgende partijen:

  • Notaris i.v.m. verkrijgen eigendom
  • Aannemer i.v.m. aangaan aannemingsovereenkomst
  • Onderhoudsdiensten i.v.m. nakomen contractuele verplichtingen

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden. Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op de computer of alle andere randapparatuur (zoals smartphones of tablets) van een bezoeker worden geplaatst bij een bezoek aan een website. Cookies bevatten gegevens die kunnen worden uitgelezen door de partij die het cookie heeft geplaatst. Dit kan de beheerder van de website zelf zijn (zogeheten first party cookies), maar ook derde partijen (zogeheten third party cookies). Bij vergelijkbare technieken gaat het om Javascripts, Flash cookies, HTML5-local storage, web beacons en alle andere technieken waarbij gegevens worden geplaatst en/of uitgelezen.

Via onze website worden cookies geplaatst voor verschillende doeleinden. Ook worden cookies van derden geplaatst. Op deze cookies is het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derde van toepassing. In het overzicht hieronder hebben wij de cookies opgenomen die via onze website worden geplaatst.

Naam Gegevens Toelichting Geldigheid
Google Analytics Bezoekers aantallen Resultaat campagne/website Duur browsersessie

 

Doorgifte van persoonsgegevens

Bij de verwerking waarop deze privacyverklaring betrekking heeft, worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan partijen die zich bevinden in landen buiten de EER (‘derde landen’) of aan internationale organisaties.

Uw privacy rechten

Wij zijn ons ervan bewust dat u een aantal privacyrechten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid). Voor de uitoefening daarvan kunt u per e-mail of per post een verzoek sturen naar ons sturen. Zie daarvoor de hierboven vermelde contactgegevens. Voor verificatiedoeleinden kan om aanvullende informatie worden gevraagd om uw identiteit vast te stellen.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerkingen van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als toezichthoudende autoriteit. Meer informatie kunt u vinden op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl . Als u in een ander land van de EER woonachtig of werkzaam bent, dan kunt u bij de toezichthoudende autoriteit van dat land een klacht indienen.

Wijzingen met betrekking tot deze privacyverklaring

We houden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en zullen u via de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op:    05-01-2021